Vähä Petäjäjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221302
Vesistöalue35.572 (Vahojärven - Aurejoen alue)
Pinta-ala9.0 ha
Kokonaissyvyys   2.0 m
Tilavuus60 000 m3
Valuma-alue1 km2
Keskiviipymä77 vrk

Vähä Petäjäjärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Aureskosken kylän eteläpuolella. Se laskee vetensä Petäjäjärveen. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa nopeampaa. Pienikokoinen valuma-alue koostuu metsästä ja suosta. Peltoa valuma-alueella ei ole lainkaan ja myös haja-asutusta on vain vähän.

Vähä Petäjäjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1990 ja 2002.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Vähä Petäjäjärven vedenlaadussa voimakkaana humusleimana sekä veden hapahkona luonteena. Puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävä, joten tilanne ei ole erityisen hälyttävä. Veden sähkönjohtavuus on valuma-aluetekijöiden vuoksi alhainen. Vesi on voimakkaasta humusleimasta huolimatta kirkasta.

Rehevyystaso on ollut fosforipitoisuuden perusteella reheville vesille ominainen. Myös typpipitoisuudet ovat olleet lievästi luonnontasosta kohonneet.

Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtina hyvä, mutta tutkimusajankohdat eivät ole osuneet kerrosteisuuskausien lopulle, joten varmaa tietoa järven happitilanteesta ei ole käytettävissä. Talvisin hapen kuluminen on todennäköisesti voimakasta, ja happitilanne voi heikentyä tyydyttäväksi tai jopa välttäväksi. Kesäisin happitalouden ongelmia ei todennäköisesti esiinny järven mataluuden vuoksi.

Vähä Petäjäjärvi soveltuu käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden hapahko luonne, runsashumuksisuus sekä rehevyys. Todellisuudessa vedenlaatu lienee lähempänä välttävää tasoa, sillä happitilanne on todennäköisesti lopputalvella tyydyttävä tai jopa välttävä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007