Ala-Majavesi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta212406
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala6.3 ha
Kokonaissyvyys   2.0 m
Tilavuus42 000 m3
Valuma-alue8.6 km2
Keskiviipymä6 vrk

Ala-Majavesi sijaitsee Vekaran kylän pohjoispuolella. Ala-Majaveteen laskevat Ylä-Majaveden, Vekarajärven, Hankojärven, Hankolammen ja Syväjärven vedet. Ala-Majavesi laskee vetensä Pyydyslampeen. Valuma-alue on pääosin pienialaisten soiden pirstomaa karua metsämaata. Järven eteläpuolella, Vekaran kylän läheisyydessä, sijaitsee myös vähäisessä määrin peltoa. Ala-Majaveden rannoilla on peruskartan mukaan vain vähän vapaa-ajan asutusta.

Ala-Majaveden vedenlaatua on tutkittu talvella vuonna 2011.

Ala-Majaveden vesi on peruslaadultaan yläpuolisten järvien tavoin ruskeaa ja melko runsashumuksista valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuuden takia. Veden happamuustaso on suovesien vaikutuksesta hapahko. Veden happamuustaso ei laskenut alle tason 6,0, jota voidaan pitää esimerkiksi rapujen kannalta kriittisenä tasona. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Ala-Majaveden rehevyystaso oli talvella 2011 karuille vesille ominainen. Myös typpipitoisuus oli tuolloin luonnontilaisille järvivesille ominainen. Kesäisin fosforipitoisuus on yleensä kuitenkin hiukan korkeampi kuin talvella, joten kesäaikaan fosforipitoisuus saattaa nousta lievästi reheville vesille ominaiseksi.

Happitilanne oli heikentynyt voimakkaasti tutkittuna ajankohtana ollen vain välttävää tasoa. Happipitoisuus oli 1 metrin syvyydellä vain 2,2 mg/l ja hapen kyllästysaste 27 %. Hapen kulumista voimistaa humuksen runsaus. Veden vaihtuvuus on laskennallisesti erittäin nopeaa, mikä toisaalta helpottaa happitaloutta. Talvi 2011 olikin järvien happitalouden kannalta tavanomaista hankalampi, joten yleensä happitilanne lienee Ala-Majavedessä havaittua parempi. Lisäksi kesäaikaan ei happitalouden häiriöitä todennäköisesti esiinny järven mataluuden ja veden nopean vaihtuvuuden ansiosta.

Ala-Majavesi soveltuu virkistyskäyttöön käytettävissä olevien tulosten perusteella tyydyttävästi. Ala-Majavedessä talvella 2011 todettu happitalouden häiriö heikensi veden laatuluokitusta. Vedenlaatua heikentävät lisäksi melko vahva humusleima sekä veden hapahko luonne. Vedenlaatu on lähellä hyvää laatuluokkaa.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007